Llegir més sobre serveis d'edició didàctica

Edició didàctica i edició matemàtica

Vol millorar els seus materials didàctics? Necessita ajuda per a redactar un llibre de text? Els seus materials educatius contenen fórmules matemàtiques i els hi vol donar més qualitat? Cerca un expert en LaTeX?

Llegir més sobre marquèting de continguts educatius

Marquèting de continguts educatius

Necessita nous alumnes? Vol conservar els alumnes que ja té? Vol utilitzar continguts educatius per a destacar en les cerques de Google? Desitja fer més visible la seva web encara que no sigui un empresa educativa?

Llegir més sobre formació en competències bàsiques

Formació en competències bàsiques

Vol difondre entre els seus alumnes els valors de respecte i de participació responsable a Internet? Necessita organitzar una activitat formativa per a millorar la competència digital dels seus treballadors?